00 Ft
Szállítási módok
Szállító990 Ft
Személyes átvétel Malacky (SK)Ingyenes
Ingyenes szállítás 20000 Ft felett

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
 


Hatályos 2022.01.01-től


Preambulum:
Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeink egyikén.


Impresszum:
1. Érvényesség, hatály, elfogadás
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.dekolamp.hu webáruházban történő vásárlásokra vonatkoznak.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az Dekolamp s.r.o. webáruházban (a továbbiakban: Szolgáltató/Eladó és vagy Vállalkozás) és a Vásárló (továbbiakban: „Vásárló és vagy fogyasztó”) között elektronikusan jön létre. Eladó nem különbözteti meg a honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat, a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó kizárólag Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az természetes személy fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, aki olyan célból jár el, amely kívül esik üzleti, kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy önálló szakmai tevékenysége körén. Az Eladó a termékek vásárlása és átadása tekintetében a magyar Vásárlókat megillető azonos lehetőségeket biztosítja a Magyarország területén kívüli Vásárlók részére is. Az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF rendelkezéseit, a megrendelés véglegesítésével az ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató - www.dekolamp.hu/a-szemelyes-adatok-vedelme/ - rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF tartalmazza az Eladót és a Vásárlót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi szabályokat, a szavatosság és jótállás, valamint elállási jog gyakorlásának feltételeit, valamint a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében valamennyi, a fogyasztót érintő tájékoztatás, illetve a jelen ÁSZF által nevesített tájékoztató, űrlap, nyilatkozat, megfelelőségi nyilatkozat, felhasználói kézikönyvek a termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: garanciajegy, személyes adatok marketingcélra történő felhasználása, jótállási jegy, adatvédelmi nyilatkozat, adatvédelmi tájékoztató, reklamációs űrlap, Fogyasztói elállási nyilatkozat) magyar nyelven Eladó www.dekolamp.hu honlapján és azon belül különösen a letöltőközpontban elérhető és/vagy letölthető, ezen dokumentumok valamint a jelen ÁSZF 3. pontjában foglalt világos és közérhető nyelven történt szerződéskötést megelőző tájékoztatás ismeretét fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi és elismeri. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződés érvényességét.
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
▪ 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
▪ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
▪ 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
▪ 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
▪ 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
▪ 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
▪ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
▪ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
▪ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
▪ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
▪ A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
2
Az itt fel nem sorolt egyéb kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (89/2012. Sz.), A Fogyasztóvédelmi Törvény (634/1992. Sz.) És egyéb, módosított jogszabályok az irányadók.


2. Szolgáltató adatai:
Webshop neve: www.dekolamp.hu
Üzemeltető: Dekolamp s.r.o.
Bejegyzett székhely: Křenová 409/52, Trnitá, CZ-602 00 Brno, Csehország
Cégjegyzékszám: 05226198
Adószám: CZ-05226198
Telefonszám: +420533533193
E-mail cím: info@dekolamp.hu
Kapcsolattartó cím: Křenová 409/52, Trnitá, CZ-602 00 Brno, Csehország
Ügyfélszolgálat nyitva-tartás: hétfő – péntek: 9:00-18:00 

3. Információ:
3.1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás:
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés és távollévők között kötött szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót:
a)a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben; b) a vállalkozás nevéről; c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár; d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér; e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel; f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül; h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról; i) elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról; j) arról, hogy az elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és – a távollévők között kötött szerződés esetében – a termék postai küldeményként nem küldhető vissza; k) arról, hogy a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát; l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg az elállási és felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti az elállási és felmondási jogát; m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről; n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről; o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról; p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról; s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről; t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően; v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről. (2) Ha a vállalkozás nem tett eleget az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott valamennyi járulékos költségre vagy az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott költségre vonatkozó tájékoztatási követelménynek, a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket. (3) Nyilvános árverés esetén a vállalkozás (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatai helyett az árverező vállalkozás azonos adatai is megadhatók.. (5) A vállalkozás az (1) bekezdés m) pontja szerinti és az n) pontban a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség.
3

3.2. Szerződés létrejötte:
A szerződés nyelve a magyar nyelv, az ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni az ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit a megrendelés véglegesítésével azokat kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A szerződés elektronikus úton (e-shop) jön létre. Az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat Eladó nem iktatja. Az Eladó és a fogyasztó között jelen ÁSZF alapján akkor jön létre szerződés, ha a fogyasztó a weboldalon történő megrendelés véglegesítésével elfogadja az ÁSZF, valamint adatvédelem dokumentumban foglaltakat, és azt követően a Vásárló megrendelését Eladó külön email értesítő útján – „feldolgozás befejeződött” állapotváltozásról értesítő– visszaigazolja, valamint az Eladó a fogyasztó vonatkozásában nem állapít meg semmilyen kizáró feltételt.

3.2.1. Regisztráció:
Az e-shop regisztrációnak köszönhetően VIP ügyfelünkké válik, és azonnal számos előnyben részesülhet:
• elsőbbségi áruk leszállítás és megrendelések feldolgozása
• gyorsabb vásárlás az előre tárolt szállítási részleteknek köszönhetően
• speciális ajánlatok és események e-mailben, csak regisztrált ügyfelek számára
• Egyszerűbb panasztétel vagy áru visszaküldés, gyorsabb a számla vagy megrendelés megtalálása a sikeres regisztrációt követően visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a nevét, emailcímét, az e-shop megnyitásának https://www.dekolamp.hu/ elérhetőségét.
A regisztráció és hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, külön regisztráció nem szükséges a megrendelés elkészítéséhez. Regisztrált felhasználó a „bejelentkezés” gombra kattintva az emailcím és jelszó megadását követően tud bejelentkezni, bejelentkezés követően hozzáfér személyes adataihoz, azokat meg tudja változtatni, valamint jelszavát is módosítani tudja, számláit, megrendeléseit nyomon tudja követni. A felhasználói fiók lopás lehetőségének elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmét, hogy az e-mail cím megváltoztatását egyénileg kell kezelni. Ha e-mail címe megváltozott, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A regisztrációval a Vásárló elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

3.2.2. Megrendelés:
A weboldalon szabadon böngészhet regisztráció nélkül. A megrendelések leadása Internetes áruházunkban (E-shop) kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon és levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A forgalmazott termékeket a termék alatti (zöld) „Kosárba rak” gombra kattintva gyűjtheti össze. A kosár tartalmát megnézheti a bejelentkezés melletti kosár ikonra kattintva, vagy rendelés közben az „ugrás a kosárhoz” gomb segítségével. Itt a termék megnevezése mellett annak cikkszámát/termékszámát, elérhetőségét, darabszámát egység és teljes árát is figyelemmel kísérheti. A vásárolni kívánt termékek mennyiségét a darabszám melletti – és + jelekkel módosíthatja. Amennyiben többféle terméket szeretne rendelni, úgy a „vissza az E-shopba” gombra kattintva teheti meg. Ha befejezte a termékek kiválasztását, a termékek rendelését a „vásárlás folytatása” gombra kattintva tudja elindítani. Kedvezmény kuponját is itt tudja érvényesíteni, a jelen szabályzat 3.3. pontjában részletezettek szerint. Ezután a szállításra, számlázásra és fizetésre vonatkozó adatokat kell megadnia. Kérjük pontos adatokat adjon meg, mert a rendeléséből készült számla azokat fogja tartalmazni. E-mail címe megadásával és email cím megadása nélkül is van lehetőség a vásárlás folytatására. Kérjük, minden esetben pontos adatot adjon meg szállítási címként. A jelen ÁSZF 5. pontja és 5.1. pontja szerinti kiszállítási módok, GLS általi kézbesítésre van lehetőség, amely a kézbesítési címre történik a honlapon, valamint a jelen szabályzat 5.2. pontjában feltüntetett kiszállítási díjtétel szerint. A „Fizetési módok” bekezdésben tudja megadni, hogy milyen módon szeretne fizetni. Ezek részletezése a jelen ÁSZF elfogadott fizetési módok alcím alatt található. Majd az elérhetőségi adatai megadása következik, ahol emailcímét, telefonszámát, szállítási címhez a nevét, vezetéknevét, valamint a pontos szállítási címet kell megadnia, itt megjegyzést vagy több elérhetőséget is megadhat, illetve jelezheti, ha másik számlázási címet kíván megadni, vagy ha cég nevében kíván vásárolni. A kosarat a megrendelés véglegesítése előtt még szerkesztheti, törölheti, a „Vissza” gomb használatával visszaléphet az előző képernyőre, hogy módosítani/javítani tudja az megadott adatokat. A rendelés véglegesítéséhez kattintson a” fejezze be a rendelést” gombra. Ezt követően a megrendeléssel a Vásárló elfogadja a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és az e-shop adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat (ajánlattétel). Amennyiben tehát a Vásárló a megrendelést lezárja, az ÁSZF hatálya alatt ajánlattevőnek minősül.
Ekkor rendszerünk küld Önnek e-mailen egy automatikus visszaigazolást. Ez jelenti a rendelés megérkezését, mely tartalmazza a megrendelés sorszámát, amire később hivatkozni tud. Abban az esetben, ha az Eladó 2 munkanapon belül nem küld visszaigazolást a rendelés fogadásáról, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Az e-mailben küldött visszaigazolással az Eladó még nem fogadja el a megrendelést, ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét, mivel a visszaigazolás mindösszesen a megrendelésnek az eladóhoz való megérkezését igazolja.
Ezt követően külön e-mail útján küldünk tájékoztatást a megrendelés állapotának megváltozásáról értesítjük, azzal, hogy megrendelése „feldolgozás alatt” van.
Miután feldolgoztuk megrendelését külön e-mail értesítő útján küldünk tájékoztatást a megrendelés állapotának változásáról, visszaigazolva, hogy a „feldolgozás befejeződött”. Kiemelten felhívjuk figyelmét és tájékoztatjuk arról, hogy ezen visszaigazolással a szerződés Ön és az Eladó között létrejött, és Önnek a szerződés létrejöttével fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a megrendelt termékek között van olyan, amit tőlünk kívüli okok miatt, kiszállítani nem tudunk, alternatív terméket kínálunk fel. Az adatbeviteli hibák javítására az ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség a szerződés teljesítése előtt. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatbeviteli hiba javítása körében - Önnel történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után - a tévesen beírt adatokat a szerződés teljesítése előtt (a megrendelés feldolgozásának befejezett státusza előtt) javíthatja a rendelésben, ezt követően erre már nincs lehetősége. A Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért fentiek figyelembevételével, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli Eladót. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén az eladó nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

3.3 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely, ha az nincs külön jelölve az általános forgalmi adót (Áfa – 27%) már tartalmazza és az magyar forintban értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiválasztott termékek esetében az ott feltüntetett árak véglegesek, bármely egyéb további kedvezmény alkalmazása nélkül értendőek, még abban az esetben is, amikor a Vásárló kedvezménykupont kíván igénybe venni. Ezen tételek listája, ahol a további kedvezmény nem alkalmazható változhat. A kosárba tett termékeknél a Vásárló bővebb tájékoztatást talál az esetlegesen alkalmazható kedvezményekkel kapcsolatban. Egyes kedvezmények nem összevonhatók más érvényben lévő kedvezményekkel.

3.3.1. Eljárás hibás ár esetén:
- 0 Ft-os ár
- Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék ismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentős mértékben eltérő – ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is - valamint egy esetlegesen fellépő rendszerhiba miatt megjelenő „0” vagy ’1” Ft-os árra a Szolgáltató nem köteles a termék hibás áron történő értékesítésére, hanem felajánlhatja annak normál áron történő értékesítését. Ennek tudatában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli a terméket a normál áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától, indoklás nélkül élhet elállási jogával.

4. Elfogadott fizetési formák:

4.1 Fizetés UTÁNVÉTTEL: A Vásárló a megrendelt termék kifizetését közvetlenül a szállítást végző cég munkatársánál teljesíti a termék kézhezvételekor. Ezen fizetési mód esetében a szállítási díjon kívül az Eladó 490Ft-os utánvét kezelési költséget számol fel. A szolgáltatás ellenértékét a Vásárló készpénzben vagy bankkártyával tudja kiegyenlíteni.

4.2 Előre utalás Comgate felületen: A megrendelés elküldését követően átirányítjuk a ComGate Payments, a.s. online fizetési felületére. Ezt követően tudja kiválasztani bankja adatait, majd véglegesítheti a fizetési, rendelési folyamatot. A csomag kézbesítésekor csak a termék átvételét kell igazolnia aláírásával. Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

4.3 Bankkártyás fizetés ComGate Payments, a.s. felületen: A megrendelés elküldését követően átirányítjuk a ComGate Payments, a.s. online fizetési felületére. Ezt követően tudja kiválasztani bankja adatait, majd véglegesíteni a fizetési, rendelési folyamatot. A csomag kézbesítésekor csak a termék átvételét kell igazolnia aláírásával.
Az Eladó a választott fizetési módtól függően nem számít fel egyéb költséget, kivéve az utánvét kezelésének díját, amely 490Ft.
A vásárlás nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az Eladó köteles a Vásárlónak számlát adni. Ugyanakkor köteles a vásárlás ellenértékét bejelenteni az adóhatóság online felületén; esetlegesen felmerülő műszaki hiba esetén azt legkésőbb 48 órán belül pótolnia kell.

5. Kiszállítás:
Az Eladó a kifizetett megrendelés visszaigazolásától vagy az utánvéttel vásárolt termékek megrendelésétől számított 3 munkanapon belül teljesíti a szállítást a Vásárló részére, kivéve, ha az egyes termékekre más szállítási időt határoz meg. Ha a termék „raktáron” jelzéssel van feltüntetve, az Eladó legkésőbb 2 munkanapon belül vállalja a rendelés teljesítését. A Vásárló fizetési kötelezettség mellett köteles a megrendelést átvenni. Javasoljuk, hogy átvételkor ellenőrizze a csomag, illetve az átvett termék állapotát.
A termékre vonatkozó dokumentumokat, különös tekintettel a számlát, a rendelés visszaigazolást és a jótállási jegyet az Eladó a termék elküldésével egyidejűleg eljuttatja a Vásárlónak, ennek elmulasztása esetében legkésőbb 2 munkanapon belül van lehetősége pótolni azokat.
Eladó nem különbözteti meg a honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat, a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó kizárólag Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az természetes személy fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, aki olyan célból jár el, amely kívül esik üzleti, kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy önálló szakmai tevékenysége körén. Az Eladó a termékek vásárlása és átadása tekintetében a magyar Vásárlókat megillető azonos lehetőségeket biztosítja a Magyarország területén kívüli Vásárlók részére is.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval, sem a honlap használata során azt biztosítani. Eladó nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jog alkalmazásában az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott bármely követelménynek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. Eladó eltérő rendelkezése hiányában a megrendelések fizetése az Eladó által meghatározott pénznemben (HUF) forintban valósul meg, valamint Eladó a magyarországi Áfa-t alkalmazza a termékek esetében.

5.1 Szállítási módok:
Kiszállítás futárszolgálattal: A szállítás munkanapokon, munkaidőben történik.
Kiszállító Partnerünk: Packeta Hungary Kft; elérhetőségek: telefonon munkanapokon 8:00-18:00-ig a +36 1 400 8806, illetve e-mailben: info@packeta.hu címen.
A megrendelt termék kézbesítése az alábbiak szerint történik:
A megrendelést követően a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül a Packeta végzi, ezt kizárólag az adott napon 12 óráig beérkezett rendelések esetére érvényes, az azt követően leadott rendelésekre az imént írtak a következő munkanaptól értendőek.

5.2 Szállítási költség:
- Kiszállítás Packeta 990 Ft, utánvétes fizetés esetén +490 Ft kezelési költség kerül felszámolásra
- 20.000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes.

6. Ajándékutalványok, promóciók:
Vásárláskor az Eladó bizonyos feltételekhez kötötten ajándékot biztosít a Vásárló részére; a szállítási költség nem képezi részét ezen akcióknak.
Az ajándékra jogilag nem vonatkozik a garancia. Az akció időtartama alatt, ha az ajándék nem működik, kifogásolható az Eladó megpróbál új ajándékot biztosítani a Vásárlónak. A szokásos jótállás ebben az eseten sem érvényes.
Ha a Vásárló 14 napon belül indoklás nélkül, és nem pedig az esetlegesen felmerült hiba miatt eláll a szerződésben foglaltaktól, köteles az ajándékot a visszaküldött termékkel együtt az Eladónak visszajuttatni. Amennyiben ezt elmulasztja, a kártérítés mértékét a vissza nem szolgáltatott termék (ajándék) értéke csökkenti.
A lehető legtöbb ügyfél kiszolgálása és a spekulatív vásárlások megakadályozása érdekében fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk ugyanazon ajándékok számát egy vásárláskor.

7. Létrejött szerződés felmondása, megrendeléstől való elállás:

7.1 Vásárlástól való elállás, visszaküldés:

7.1.1. A fogyasztó a jelen ÁSZF értelmező rendelkezései értelmében, összhangban a 45/4014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1§ (1) bekezdésében meghatározott fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fenti kormányrendelet értemében a fogyasztó elállási jogát indoklás nélkül gyakorolhatja a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termék szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 50 napos határidőn belül független az átvételi, fizetési módtól. Ezen időszak célja, hogy a Vásárló rendeltetés szerű használat közben megismerhesse a termék jellegére, tulajdonságára és funkcionalitására vonatkozó információkat

7.1.2. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja, tehát a termék kézbesítése előtt is jogosult elállni a szerződéstől.

7.1.3. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát határidőn belül megküldi az Eladónak (Dekolamp s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, CZ-602 00 Brno, Csehország). Kérjük a visszaküldési folyamat megkönnyítése érdekében, hogy tüntesse fel az elállási nyilatkozatban a vásárlás dátumát vagy a számla/vásárlást igazoló dokumentum számát, banki adatait és a visszaküldés választott módját.

7.1.4. A terméket legkésőbb a szerződéstől való elállás megküldését követő 14 napon belül, vagy a szerződéstől való elállás bejelentésével egyidejűleg kell visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a termék átvételére meghatározott személynek átadni. A visszaküldött termékhez mellékeljen kísérőlevelet (ezt a www.dekolamp.hu oldalról tudja letölteni) és a számla másolatát. A terméket teljes egészében, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni az Eladónak, ha az eredeti csomagolásban nem lehetséges, akkor a terméket megfelelően csomagolja be a szállítás közben bekövetkezett sérülések elkerülése érdekében. Kifejezetten felhívja Eladó a figyelmet, hogy a visszaküldés nem lehetséges utánvéttel, az ilyen szállítmányokat nem áll módunkban elfogadni. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

7.1.5. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.1.6. A fogyasztót a fentiek szerinti elállási és felmondási jog nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

7.2 Eladó kötelezettségei:

7.2.1 Az Eladó köteles az elállástól számított 14 napon belül megtéríteni a Vásárlónak a termék vételárát és a szállításért fizetett költségeket a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli Ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Ha a fogyasztó eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem kötelezhető az ebből adódó többletköltséget visszatéríteni, ebben az esetben az általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a visszatérítési kötelezettsége Eladónak. Ha az Eladó több lehetőséget kínál a visszaszállítási módjára, akkor köteles a legolcsóbbat biztosítani a fogyasztónak. A Vásárló kifejezett beleegyezése esetén az Eladó más fizetési módon is alkalmazhat a visszatérítésre, de a fogyasztót ebből adódóan többletdíj nem terhelheti. Eladót a fogyasztó által tévesen/pontatlanul megadott visszaküldési adatok következtében történő bármely késedelem esetén felelősség nem terheli.

7.2.2 Az Eladó mindaddig nem köteles visszatéríteni a vásárlás összegét a Vásárlónak, míg a Vásárló vissza nem szolgáltatta az árut, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy az árut visszaküldte az Eladónak, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldemény nem áll Eladó módjában fogadni.

7.2.3 Ha a visszaküldött termék minősége kifogásolható a Vásárlónak felróhatóan, az Eladó jogosult a Vásárlótól kártérítést követelni a termék értékvesztéséből kifolyólag, és azt beszámítani a visszaszolgáltatott összegbe. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.2.4 Az Eladó jogosult a termék átadása előtt bármikor elállni a szerződéstől, ha az egy harmadik fél mulasztásából bekövetkezett. Illetve és/vagy ha kiderül, hogy a Vásárló megsértette az eladóval korábban kötött szerződést.

7.2.5 Az Eladó felhívja a Vásárló figyelmét arra is, hogy a szerződés nem jön létre, ha jogos kétségek merülnek fel a Vásárló valódi kilétével kapcsolatban, vagy ha nyilvánvaló hibák vannak az áruval vagy az árral kapcsolatos információkban, lásd 3.1. pontban foglaltak.

7.2.6 Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt alábbi esetekben nem gyakorolhatja:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

8. Hibás vagy hiányos teljesítésre vonatkozó jogok és kötelezettségek:
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
Hibás teljesítés esetén amennyiben a fogyasztó szavatosság vagy jótállásra hivatkozik, őt minden esetben megilleti a négyféle úgynevezett szavatossági jog a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése értelmében, tehát a kijavítás/kicserélés/az árleszállítás/a vételár visszatérítési igény (ún. elállás). Kiemelten tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ezen jogosultságok illetik meg.
Szerződésszerű teljesítés követelményei: a terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30) kormányrendeletben foglaltaknak.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező terméknek
• meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
• alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
• rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást - és
• biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező terméknek
• alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú termék esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
• rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú termék esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
• rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
• meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.
A terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
• a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
• a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
• a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében
Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött. Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.
Lényeges szerződésszegésnek minősül, ha a sértett fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett volna arról, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a jogsértést.
Kisebb szerződésszegést jelentő hiba esetén (független attól, hogy a hiba orvosolható vagy helyrehozhatatlan) a fogyasztó jogosult kérni a hiba kijavítását vagy ésszerű kedvezményt igénybe venni a vételárra vonatkozóan.
Az Eladó nem vállal felelősséget a normál használatból eredő kopás vagy a használati utasításban foglaltak be nem tartása miatt keletkezett hibákért.

8.1. Kellékszavatosság
Önt az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint. A kellékszavatosság elévülési idején belül 12 hónapig vélelmezni kell, hogy a vásárlás után felismert hibát nem a fogyasztó használata okozta, hanem a fogyasztó által észlelt hiba már az eladáskor benne volt a termékben, vagyis a hiba vélhetően gyártási eredetre vezethető vissza. Amennyiben eladó el akarja utasítani a fogyasztói reklamációt, a termék átadását követő egy éven belül, akkor neki kell bizonyítania azt, hogy a hibát a fogyasztó nem rendeltetésszerű használata okozta, bizonyítás nélkül tehát egy éven belül nem utasíthatja el a fogyasztó igényét. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. A fogyasztókat használt termék vásárlása esetén is védi a szavatossági jog, azzal, hogy egy éves szavatossági idő kötelező, amely alatt a használt termékekre is vonatkozik a 12 hónapos vélelem.
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (az Eladó számára) másik kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a fogyasztó bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a fogyasztó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

8.1.1. Amennyiben az átvett termék hiányos (pl. nem a feltüntetett vagy a jogszerűen elvárt tulajdonságokkal rendelkezik, nem felel meg a szokásos vagy feltüntetett célnak, nem teljes, mennyiségileg kifogásolható, méretének, súlyának, vagy a minőségének nem felel meg illetve más jogi, szerződéses vagy szerződés előtti paramétereknek), egyéb olyan hibák, amelyekért az Eladó felelős.

8.1.3 A fogyasztó legkésőbb a termék kézhezvételétől számított két éven belül kérheti az Eladót a hiba ingyenes kivizsgálására vagy ésszerű árengedményre; ha ez nem aránytalan a hiba jellegével (különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem lehet orvosolni), akkor az új cikk hibátlan vagy új alkatrész hibamentes leszállításának követelménye alkalmazható, ha a hiba csak ezt a részt érinti.

8.1.4 Ha a termék javítása vagy cseréje nem lehetséges, a szerződéstől való elállásra hivatkozva a Vásárló követelheti a vételár teljes visszatérítését.

8.1.5 A termék átvételétől számított 12 hónapon belül feltételezhető, hogy az esetlegesen fellépő hiba már a termék átvételekor is fennállt.

8.1.6 Az Eladó nem köteles eleget tenni a Vásárló követelésének, ha bebizonyítja, hogy annak tudomása volt a termék hibájáról, mielőtt azt átvette vagy a hibát maga okozta.

8.1.7 Használt termék esetében az Eladó nem felel a korábbi használatból eredő vagy kopás mértékének megfelelő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében az Eladó nem felelős azon hibákért, amelyek miatt az alacsonyabb ár megállapításra került. A Vásárló a csere joga helyett ésszerű kedvezményben részesül ezekben az esetekben.

8.2. Termékszavatosság:
Termék hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3 Jótállás
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy jelen jótállási idők 2021. január 1. napjától hatályosak, és kizárólag a 2021. január 1. napjától eladott termékekre terjed ki, az ezen időpontot megelőzően értékesített termékek esetében a termék csomagolásában elhelyezett vagy egyéb módon átadott jótállási jegy szerinti jótállási feltételek alkalmazandók és érvényesek. Valamint tájékoztatásul közöljük, hogy a 2021. január 1-től hatályos rendelet csak a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre írja elő a kötelező jótállás szabályait. Fogyasztó csak természetes személy lehet. Cég vagy bármilyen más szervezet nem minősül fogyasztónak. Másik kitétel, hogy csak akkor minősül fogyasztónak egy személy, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül köt szerződést.

8.3.1. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban
– választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta-e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
A jótállás teljes ideje alatt a szavatossággal szemben az eladónak kell bizonyítania, ha meghibásodik a termék, hogy a hiba az a fogyasztónak történt átadás után keletkezett. A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.3.3. A jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén vállalkozás mentesül a felelősség alól, nem tartozik jótállás alá a hiba, ha a vállalkozás bizonyítja, hogy annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
8.3.4. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, az erre nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételével indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
• ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
• amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg (azon esetben is, ha a javítást követően többször is javítandó hiba merül fel, ugyanazon hiba harmadik esete vagy különböző hibák esetén negyedik igény, vagy ha a terméknek több hibája van, egyidejűleg legalább három) a Vásárló jogosult:
• az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
• a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
• amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

8.3.5. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés-szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálat gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek
A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

9. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek:
Eladó a vásárlói igények kielégítésére (különös tekintettel, de nem kizárólagosan: teljeskörű tájékoztatás a termékekről, segítségnyújtás a csomag nyomon követésében, egyéb adminisztrációs problémák esetében segítségnyújtás, tájékoztatás a vásárlás folyamatáról, a vásárlói jogokról, ide értve a termékekkel vagy eladó tevékenységével kapcsolatos kizárólag írásban – postai úton, faxon, e-mailben megküldött - fogyasztói kifogásokat) telefonos ügyfélszolgálatot* működtet, amelyet a következők szerint érhet el:
Elektronikus úton: E-mail: info@dekolamp.hu
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait kizárólag írásban, az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelyhez rendelkezésére áll a honlapon elérhető letölthető pdf formátumú „jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról”: cím: Dekolamp s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, CZ-602 00 Brno, Csehország; e-mail: info@dekolamp.hu. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
• A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a fogyasztó neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
• a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.


A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Fentiek alapján a panaszról felvett jegyzőkönyv alapján történő eljárás:
A Vásárló köteles tájékoztatni az Eladót arról, hogy mely jogát kívánja érvényesíteni a hiba bejelentésekor, vagy indokolt esetben legkésőbb a hiba bejelentése után. A benyújtott panasz megváltoztatása az Eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a Vásárló egy javíthatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte. A Vásárló köteles igazolni a vásárlását (lehetőleg a vásárlást igazoló dokumentummal/számlával). A panasz kezelésének határideje a panasz benyújtásának (értesítésének) pillanatától kezdődik. A Vásárló a terméket az Eladónak legkésőbb, a panasz benyújtását követően adja át vagy küldi el. A terméket szállítás közben megfelelő csomagolásba kell csomagolni az esetleges szállítás közben adódó károk elkerülése érdekében, a csomagolásnak teljesnek kell lennie.
Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül dönteni a panasz kezelését illetően, vagy arról, hogy a döntéshez szakértői vizsgálatra van szükség. Ezen időszakon belül tájékoztatást nyújtanak a Vásárlónak a szakértői értékelés szükségességéről. A panaszokat, ideértve a hibák kijavítását, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül köteles, de legkésőbb annak alkalmazásától számított 30 napon belül kezelni, kivéve, ha írásban megállapodnak a Vásárlóval egy hosszabb időtartamról. Ezen időszak után a Vásárlónak ugyanazok a jogai vannak érvényben, mintha lényeges szerződésszegést történt volna. A panasz kezelésének általános átfutási ideje 10 nap. A jegyzőkönyvet az Eladó nyilvántartási számmal látja el. Dekolamp s.r.o.-nek joga van elutasítani a termékkel kapcsolatos elállási igényt azokban az esetekben, amikor a visszaküldeni kívánt termék és / vagy annak egyes alkatrészei szennyezettek, vagy nem felelnek meg a termék higiéniai szempontból biztonságos kezeléséhez, követelési eljáráshoz szükséges alapvető követelményeknek! Ha a panasz állapotának online figyelemmel kísérése nem lehetséges, az Eladó vállalja, hogy e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a Vásárlót. Indokolt panasz esetén a Vásárló jogosult az esetlegesen felmerült költségek megtérítésére. Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha a vállalkozás a kifogás bejelentésekor a fogyasztó által bejelentett igényéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén annak indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül köteles a fogyasztót értesíteni!
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára. A fogyasztóvédelmi törvény (634/1992. Sz.) Szerinti kötelezettségek teljesítésének felügyeletét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (https://mkik.hu/) végzi. A fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről) értelmében a fogyasztónak (vevőnek) joga van az adásvételi szerződésből vagy a szolgáltatási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséhez. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a jogalany, amely felhatalmazást kap a vita peren kívüli rendezésére. További információ a www.fogyasztovedelem.hu weboldalon érhető el. Az Eladó és a Vásárló között esetlegesen felmerülő kölcsönös vitákat a rendes bíróságok végzik.

9.1. Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és az Eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
A platform az alábbi linkre kattintva ( https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) érheti el, a vásárlónak a használni kívánt nyelv kiválasztását követően itt van lehetősége annak igénybevételére.

9.2 Fogyasztóvédelmi eljárás:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges, amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu/hu

9.3 Bírósági eljárás:
Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 

9.4 Békéltetőtestületi eljárás:
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályokalkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén, az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Amennyiben békéltető testületi eljárásra kerül sor, cégünket együttműködési kötelezettség terheli.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell:
• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
• ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
• a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
• a testület döntésére irányuló indítványt,
• a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10. Személyes adatok kezelése:

10.1. Az Eladó vállalja, hogy a Vásárló által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok kezelésére, az adatkezelésben résztvevőkre vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli a szerződés tárgyának teljesítése céljából. Az Infotv-t a Magyarország területén folytatott olyan adatkezelések és adatfeldolgozások esetében kell alkalmazni, amely személyes adattal, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos. Webáruházak esetében személyes adatok kezelésére kerül sor. A webáruházak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés. Az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján a személyes adat az érintett hozzájárulásán túl akkor kezelhető, ha annak kezelését törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete elrendeli (kötelező adatkezelés); Infotv. 3. § 1. érintett: : bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható személy; Infotv. 3. § 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.) Az érintett hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyeket alkalmazni kell a webáruházak működésére, szabályozza az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó alapvető anyagi jogi szabályokat (Ektv. 2. § b) Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, - tárolást, illetőleg - továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása. A törvény értelmében a szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli. Az Ektv. az adatvédelmi előírásai között felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek, a szükséges mértékben és ideig. a szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett használhatja fel. Az Ektv. alapján a webáruház üzemeltetőjének a szolgáltatás nyújtását megelőzően és a szolgáltatás nyújtása során is folyamatosan biztosítania kell, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az adatkezelést bármikor megtilthassa. Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személyeknek. Törölni kell a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség természetesen az egyéb jogszabályok által megőrzendő adatokra nem alkalmazható (pl.: a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell). Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat (pl.: hírlevél, marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a szolgáltatás igénybe vevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a webáruház adatkezelési tájékoztatója a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhető legyen a vásárlók számára. A tájékoztatóban részletesen fel kell tüntetni, hogy a szolgáltató milyen adatkezelési célokból milyen adatfajtákat kezel (webáruházak esetében ez lehet regisztráció, számlázás, szállítás stb.). Ez a rendelkezés vonatkozik mind a hozzájáruláson alapuló, mind pedig a kötelező adatkezelésekre is. A szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokra is (pl.: webszerver üzemeltetése esetén és a cookie technológia alkalmazására is). A vásárló a fentiek szerinti tájékoztatást a honlapon - www.dekolamp.hu/a-szemelyes-adatok-vedelme/ - elérhetőség alatt találja. Ha kérdései vannak, vagy úgy véli, hogy a személyes adatait törvénytelenül kezeljük, a következő e-mail címen fordulhat társaságunkhoz, vagy kapcsolatba léphet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (www.naih.hu).
Fentiekre tekintettel:
A Vásárlónak joga van tájékoztatást kapni arról, hogy az Eladó milyen adatokat rögzít róla, és jogosult ezeket az adatokat megváltoztatni, vagy írásban kifejezni egyet nem értését azok felhasználásával kapcsolatban. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el. A Vásárló nyilatkozhat az Eladó részére arról, hogy jogos érdeke védelmében meg akarja szüntetni a kereskedelmi kommunikációt a szerződés teljesítése kapcsán kapott elektronikus címre, annak bármi nemű költsége nélkül.
Személyes adat: Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján az érintettre vonatkozó bármely információ, pl: egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon - a személlyel kapcsolatba hozható információ, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelés: A személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevélküldés),az adatokon elvégzett bármely művelet pedig adatkezelésnek (Infotv. 3. § 10. pontja: adatkezelés „ az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése) minősül.
Az érintett: Az adatkezelésben az érintett az, akinek az a természetes személy adatait kezelik. Webáruházak esetében érintett tipikusan a vásárló (Infotv. 3. § 1. pontja: érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható személy)
Adatkezelő: webáruháznál tipikusan ilyen a webáruház üzemeltetője, aki a szolgáltatást végzi. (Infotv. 3. § 9. pontja: adatkezelő „a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja).

Adatfeldolgozó: a webáruház működését támogató ügyfélszolgálat, a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató, vagy futárszolgálat, amely az adatkezelőtől megkapja az áru kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma és emailcíme), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

10.2 Személyes adatok továbbítása és annak célja:

10.2.1 Szállítmányozó: annak érdekében, hogy az árut el tudjuk juttatni Önnek, továbbítjuk nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. A szállítási végző cég már semmilyen módon nem használja fel az Ön adatait

10.2.2 ComGate Payments, a.s. fizetési felület: "átutalás" vagy "kártyás" fizetési módokhoz ComGate Payments, a.s. fizetési portált használunk, amelyhez e-mail címet adunk meg esetleges sikertelen fizetésről szóló értesítés esetén. A fizetési portál már semmilyen módon nem használja fel az Ön adatait.

10.2.3 Chat: az ügyfelekkel való kommunikáció érdekében csevegő modult használunk, ahol offline mód esetén a felhasználó megadhatja az e-mail címét a feltett kérdés megválaszolásához. A csevegő modul már semmilyen módon nem használja fel az Ön adatait.

10.2.4 Kérdőívek: webáruházunkban különféle kérdőíveket használunk, pl. a kapcsolattartási űrlapot. Ezen űrlapokhoz szükségünk van néhány alapvető adatra az Önnel való kommunikációhoz. Ezeket az adatokat már semmilyen más módon nem használjuk fel.

10.2.5 Összehasonlító vásárlás: a vásárlással kapcsolatos elégedettségét a Trusted Shops program részeként e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg, amelyben webáruházunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor nálunk vásárol. A webáruházunkban történő vásárlással  hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához. Az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira az e-mailes kérdőívek küldésekor.

A személyes adatoknak a Trusted Shops programon belüli kérdőívek küldése céljából történő feldolgozása azon jogos érdekünkön alapul, hogy megállapítsuk mennyire elégedett a vásárlással kapcsolatban. A kérdőívek kiküldésére, visszajelzéseinek kiértékelésére, piaci pozíciónk elemzésére az arukereso.hu portálüzemeltetőjét és a Trust Shops szolgáltatását vesszük igénybe; a megvásárolt árukkal kapcsolatos információkat és az Ön e-mail címét e célból továbbíthatjuk. 

10.2.6 Statisztikák mérése: cookie-kat használva gyűjtünk adatokat a webshop forgalmáról annak érdekében, hogy statisztikailag értékeljük és optimalizáljuk a webhelyet, hogy az felhasználóbarát legyen, ezzel javítva a felhasználói élményt.

10.2.7 Hirdetési eszközök: a releváns hirdetések megjelenítéséhez ún. sütiket biztosítunk olyan hirdetési eszközökhöz, mint a Google Adword, a Sklik, a Criteo, a Facebook stb., így küldve személyre szabott hirdetéseket. Ezáltal elkerülve a nem kívánatos hirdetéseket.

10.2.8 Webshop üzemeltetés: a webshop fenntartási munkálatait egy külső szolgáltató végzi, aki hozzáférhet az adatbázisban tárolt adatokhoz. Ezeket az adatokat csak a webshop működéséhez szükséges célokra használhatja fel. A platform szolgáltatója semmilyen egyéb módon nem használja fel az Ön adatait.

11. Felhasználói fiók:
Minden felhasználónak lehetősége van regisztrációra. A regisztrációt követően a felhasználó az előre beállított számlázási és szállítási adatoknak köszönhetően gyorsabban tud rendeléseket leadni.
A regisztráció részeként a felhasználó számos más előnyben részesülhet, például:
• e-mail értesítés a termékkedvezményekről és egyéb akciókról
• e-mail értesítés befejezetlen megrendelésről vagy további információk az Önt érdeklő termékekről
• és egyéb lehetséges előnyökről, amelyekről a bejelentkezéssel / regisztrációval ellátott oldalon adunk bővebb tájékoztatást (pl. promóciós ajándék vagy kedvezményes kupon a vásárláshoz stb.)
A Vásárló a weboldalon történt regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói fiókjához. A felhasználói felületről rendelést adhat le (a továbbiakban: felhasználói fiók). A vásárlás regisztráció nélkül is elvégezhető.
A weboldalon történő regisztrációkor és az árucikkek megrendelésekor a Vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vásárló bármilyen változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A Vásárló által a felhasználói fiókban megadott és az áru megrendelésekor feltüntetett adatokat az eladó valósnak tekinti.
A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához tartozó információkat. Azt nem jogosult kiadni harmadik félnek.
Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha azt a Vásárló 2 évnél régebben használta, vagy ha a Vásárló megszegi az adásvételi szerződésben foglaltak szerinti kötelezettségeit (beleértve az általános szerződési feltételeket is).
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy állandóan elérhető, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, vagy harmadik fél hardverének és szoftverének szükségszerű karbantartása esetén.
A Vásárlónak joga van a regisztráció törlését kérni. A regisztráció törlésével a felhasználói fiók törlődik, és ezzel együtt a rendelési előzmények és az ott alkalmazott összes beállítás is törlésre kerül.

12. Egyéb fogalmak:
Jelen feltételek alkalmazásában:

12.1. Vásárló olyan fogyasztót jelent, összhangban a 45/4014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1§ (1) bekezdésében meghatározott fogyasztó: aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

12.2 Eladó olyan vállalkozást jelent, aki a vevővel ellentétben a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el a szerződés megkötésekor és teljesítésekor.

12.3 Honlap: a https://www.dekolamp.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

12.4 távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

12.5 üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

12.6 Elektromos készülékek visszavétele: Az eladó biztosítja az elektromos berendezések háztartásokból történő elszállítását, valamint az elektromos hulladék, elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az ügyfél jogosult a régi elektromos berendezéseket visszaküldeni, ha új hasonló elektromos berendezéseket, elemeket vagy akkumulátorokat vásárol az eladótól. Az ügyfél jogosult az adott településen az ilyen hulladék összegyűjtésére alkalmas gyűjtőhelyeken elektromos berendezéseket, elektromos hulladékokat, elemeket vagy akkumulátorokat visszajuttatni. Az eladó biztosítja az elektromos berendezések ingyenes visszavételét közvetlenül a háztartásokból is, ha az ügyfél hasonló típusú és felhasználású árut rendel. A visszavétel a megrendelt áruk számával megegyező elektromos berendezésre vonatkozik. Az elektromos berendezéseket, az elektromos hulladékokat, az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad vegyes hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem azokat a kijelölt helyeken, azaz a fent említett gyűjtődobozban vagy gyűjtőhelyeken kell elhelyezni. Ezen létesítmények a hulladékot további felhasználás céljából újrahasznosítják. Ezen eszközökből és hulladékokból származó veszélyes és káros anyagok károsíthatják az Ön és környezete egészségét.

12.7 Szerzői jogok: A weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számitógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra történő hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

13. Szakmai tanácsadás:
Webshopunkban rendszeresen ellenőrizzük és frissítjük a termékekkel és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat. Előfordulhat azonban, hogy egyes információk, különösen a termékekre vonatkozó információk nem megfelelően jelennek meg. Ennek egyik fő oka lehet tipográfiai hiba, a szállító vagy a gyártó tévesen megadott adataiból kifolyólag. Előre elnézést kérünk ezekért a hibákért, és kérjük, hogy tudassa velünk, ha ilyennel találkozik. Vásárlás előtt mindig figyelmesen olvassa el a termék részletes leírását. Cégünk fenntartja a jogot a webshopon közölt információk és műszaki paraméterek megváltoztatására. Csak egyedi kérésre küldünk megfelelőségi nyilatkozatokat az egyes termékekről.
Az árukkal kapcsolatos bármilyen technikai kérdés esetén szívesen adunk tanácsot Önnek. A megkeresési folyamat felgyorsítása és megkönnyítése érdekében kérjük, adja meg az adott termék "cikkszámát".
 

Jól ismert márkák közvetlen importőrei vagyunk

  • Philips
  • Trio
  • Ideal Lux
  • Lutec
  • Italux
  • WiZ
  • Philips Hue
Minden márka